TEAM PLAYERS NEW

JOHANNES VEERMAN | DP WORLD TOUR PLAYER

JENNY SHIN | LPGA TOUR PLAYER

KURT KITAYAMA | PGA TOUR PLAYER

LUCREZIA COLOMBOTTO ROSSO

LADIES EUROPEAN TOUR

JESSICA DREESBEIMDIEKE

SUNSHINE LADIES TOUR

PHILLIP GEERTS

SUNSHINE MENS TOUR

NOEMI JIMÉNEZ

LADIES EUROPEAN TOUR

MATTEO MANASSERO

ASIAN TOUR

GIULIA MARINARO

LPGA TOUR

ANDREA PAVAN

DP WORLD TOUR